Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Privacy

Privacyverklaring Fine Decision

Versie 2022-1
KvK-nummer: 65211723

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels Fine Decision zich dient te houden om jouw privacy te beschermen. Fine Decision neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens en de AVG zeer serieus. Ook jij deelt misschien je persoonsgegevens met Fine Decision. Bijvoorbeeld als je per mail en/of telefoon informatie aanvraagt en als je klant wordt bij Fine Decision. Daarom informeert Fine Decision je in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Fine Decision verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Fine Decision verwerkt.
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Geboortedatum
Gegevens paspoort of identiteitsbewijs: datum geldig tot, nummer en plaats uitgifte van het document
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van klanten of geïnteresseerden verwerkt Fine Decision nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Als er onverwacht toch gevoelige persoonsgegevens in informatie staat die je met Fine Decision deelt, dan voeren wij alleen de opdracht uit, en doen we verder niets met deze gevoelige gegevens.

Verder heeft Fine Decision niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat Fine Decision zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@finedecision.nl, dan verwijdert Fine Decision deze informatie.

Met welk doel verwerkt Fine Decision persoonsgegevens?

Fine Decision verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven met name om haar werk goed te kunnen doen en ter identificatie en verificatie van haar klanten. De verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat Fine Decision een gerechtvaardigd belang heeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- je informatie toe te sturen als je daarom hebt gevraagd;
- het opmaken van overeenkomst van opdracht;
- het versturen van facturen en verwerken van betalingen;
- te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van een administratie en het indienen van een belastingaangifte.

Fine Decision gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor marketingactiviteiten.

Fine Decision maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Er is altijd een persoon betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Fine Decision persoonsgegevens?

Fine Decision bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld: Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien je informatie hebt aangevraagd, maar er geen overeenkomst tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden jouw gegevens zeven jaar bewaard en maximaal 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst in verband met de bewaarplicht uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Fine Decision jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Fine Decision sluit, voorzover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten met deze derden, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt Fine Decision niet.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fine Decision gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fine Decision en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@finedecision.nl.

Je dient je bij zo’n verzoek te identificeren, zodat Fine Decision er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt Fine Decision jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Fine Decision neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Fine Decision heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij Fine Decision alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Fine Decision gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authentificatie waar beschikbaar.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Fine Decision verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fine Decision op via info@finedecision.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fine Decision, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons