Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Fine Decision

Optimalisering, professionalisering en advisering van financiële en administratieve processen.

Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden d.d. 1-1-2022

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

 1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht in de uitvoering van de opdracht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Het staat de Opdrachtnemer vrij om te bepalen op welke locatie Opdrachtnemer haar werkzaamheden zal verrichten, tenzij voor de goede uitvoering van de opdracht afstemming met Opdrachtgever noodzakelijk is.
 3. Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen.

Artikel 3 Nakoming en vervanging

 1. Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 2. Bij blijvende onmogelijkheid van Opdrachtnemer om haar verplichtingen uit de geaccepteerde opdracht na te komen of in situaties van overmacht, zal Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever zich, voor zover mogelijk naar de omstandigheden van het geval, inspannen om passende vervanging te vinden voor de uitvoering van de (resterende) werkzaamheden, doch Opdrachtnemer biedt hiervoor geen enkele garantie.

Artikel 4 Opzegging/wijziging overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst door middel van opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand, werkende tegen de 1e van de maand. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst (of eerder op verzoek van Opdrachtgever) zal Opdrachtnemer niet langer de aan haar beschikbaar gestelde informatie gebruiken en alle aan haar beschikbaar gestelde documenten, schriftelijk of elektronisch, onmiddellijk retourneren aan Opdrachtgever, danwel vernietigen op verzoek van Opdrachtgever.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 6. Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 5 Vergoeding, facturering en betaling

 1. De vergoedingen worden door Opdrachtnemer opgenomen in de factuur genoemd in artikel 5.3.
 2. Zakelijk gereden kilometers, voorrijkosten en eventuele verblijfskosten die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht worden gemaakt, worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van het openbaar vervoer, worden de daadwerkelijk kosten daarvan in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal een verantwoording van de reiskosten bijvoegen bij de factuur als bedoeld in artikel 5.3.
 3. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan de financiële administratie van de Opdrachtgever een digitale factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 4. Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Bij niet of niet-tijdige betaling is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Opdrachtnemer in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door haar aan Opdrachtnemer verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 6 Verplichtingen wederpartij

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Opdrachtnemer heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 3. Opdrachtgever zal het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel (laten) inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer vrije toegang en/of doorgang heeft tot de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat die locatie goed bereikbaar is voor alle middelen die nodig zijn of verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

Artikel 7 Vrijwaringen en garanties van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever garandeert aan Opdrachtnemer dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden die aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van deze overeenkomst worden toegezonden, vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien Opdrachtgever enig resultaat, verkregen van Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht, gebruikt of toepast dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door Opdrachtgever en/of derden.

Artikel 8 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtgever of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij indien deze periode langer dan drie maanden voortduurt.
 4. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of b. Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; of c. door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Opdrachtgever is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Opdrachtnemer direct of indirect (zijn) ontstaan.
 2. In geval van ontbinding zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dit geval direct opeisbaar.